REGLEMENT

BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET ONDERSTAAND REGLEMENT

De organisatie van de Giant Tour Ride behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die de organisatie in de komende jaren organiseert.

 • Deelname aan de Giant Tour Ride is op eigen risico.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Nadat het inschrijfgeld is voldaan, is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
 • Fietsvervoer retour naar de startlocatie wordt met grootst mogelijke zorgvuldigheid verpakt en vervoerd, er kan geen aansprakelijkheid worden gedaan op eventuele schade. Giant Benelux aanvaard evenwel geen aansprakelijkheid voor beschadiging dan wel vermissing.

DEELNEMER VERKLAART:

 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement en zich daaraan te houden.
 • Ermee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen wordt doorgegeven aan Justitie.
 • Deel te nemen aan de Giant Tour Ride op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.
gtr-sponsors-giant-liv-400
giant-live-footer

gtr-twitter-icongtr-facebook-icon