Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GIANT BENELUX B.V.

Gevestigd te Lelystad, Nederland, Pascallaan 66, 8218 NJ

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Flevoland onder nummer 39088206

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de overeenkomsten, met inbegrip van de overeenkomst op afstand alsmede elk aanbod en elke (rechts)handeling waaruit een zodanige overeenkomst op afstand kan voortvloeien, (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden als toepasselijk op de overeenkomst) van de besloten vennootschap Giant Benelux B.V., hierna te noemen: Giant, en iedere overeenkomst tussen Giant en een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarop Giant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Van een overeenkomst op afstand is sprake indien in het kader van een door Giant georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand, derhalve zonder dat de consument en (medewerkers van) Giant in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.
 3. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door de consument kunnen worden opgeslagen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze algemene voorwaarden aldus ter beschikking van de consument te stellen, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Giant zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. De overeenkomst tussen de consument en Giant komt tot stand wanneer de consument langs elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van Giant heeft ontvangen.

Artikel 2 Offertes

 1. De door Giant gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gesteld in Euro.
 2. Elke offerte en/of aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is en voorts de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Door Giant getoonde aanbiedingen binden Giant niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, welke order eerst definitief tot een overeenkomst tussen partijen leidt nadat Giant de betreffende order schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd en daaraan uitvoering geeft. Giant zal alsdan de prijs in rekening brengen die conform de meest actuele prijslijst van Giant wordt gehanteerd. Giant streeft ernaar dat op de prijslijst op de website van Giant steeds de meest actuele prijzen in Euro worden vermeld, maar behoudt zich het recht voor van de getoonde prijs af te wijken, meer in het bijzonder indien de getoonde prijzen vanwege technische storing of toedoen van derden niet overeenstemmen met de meest actuele prijslijst als door Giant gehanteerd. Giant zal in voorkomend geval de consument informeren. De consument zal alsdan het recht kunnen inroepen de overeenkomst te ontbinden. Indien niet binnen 8 dagen na kennisgeving door Giant van dit recht gebruik is gemaakt, zal Giant uitvoering geven aan de overeenkomst conform het bepaalde in dit artikel.
 2. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hiervoor bepaalde, voorts tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van enig aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Giant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Giant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal Giant daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Giant zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Giant waar de consument met klachten terecht kan, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, de informatie over bestaande service na aankoop en garanties, de in artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Giant deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst alsmede de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 5. Giant kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Giant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Los van het voorgaande kan Giant producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Giant geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 4 Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Giant te Lelystad Nederland of enige andere ter zake door Giant aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien in afwijking van bovenstaande schriftelijk als leveringsconditie één van de incoterms is overeengekomen, zijn de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van de International Chamber of Commerce van toepassing.
 3. De consument is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op de consument overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de consument worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de consument.
 4. Indien op enig moment bij Giant gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de consument, heeft Giant het recht, alvorens (verder) te presteren, van de consument te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Giant, al dan niet opeisbaar van de consument heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Giant.
 5. Indien de consument niet op de vervaldag betaalt, is Giant gerechtigd om iedere verdere levering van goederen dan wel diensten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Giant bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Giant retourneren, conform de door Giant verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Giant dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 Levertijd

 1. Levertijden worden door Giant bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor Giant niet bindend. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument eerst recht op ontbinding van de overeenkomst nadat Giant schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gesteld en er binnen deze termijn alsnog niet is geleverd. De consument zal alsdan geen recht kunnen doen gelden op enige schadevergoeding, behoudens voor zover enige wettelijke bepaling daarin voorziet, of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiend uit de overeenkomst.
 2. In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde opgegeven vermoedelijke leveringsdatum, zal Giant de consument hierover informeren.
 3. De door Giant opgegeven vermoedelijke levertijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de consument door Giant schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Giant van de consument zijn ontvangen.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Giant geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit artikellid zal Giant het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Giant heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. In geval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 7 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door Giant slechts bij wijze van aanduiding aan de consument verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens.

Artikel 8 Garantie

 1. Op alle producten van Giant zijn de bepalingen van het Giant Garantie Programma van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige geldt dat de voorwaarden en garanties van de producenten en derden die goederen aan Giant leveren van toepassing zijn. Op verzoek van de consument wordt deze door Giant geïnformeerd omtrent de toepasselijkheid van en inhoud van de door deze producenten en derden gegeven garantie(s), voor zover deze garantie er is.
 2. Een door Giant, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Giant kan doen gelden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Al de door Giant geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de consument alle verplichtingen uit de met Giant gesloten overeenkomsten (van welke aard dan ook) is nagekomen. Het hier bedoelde eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel bedoelde overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen tot schade vergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten alsmede boeten en dwangsommen.

Artikel 10 Gebreken / klachttermijnen

 1. De consument dient de gekochte zaken bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk:
  – Of de juiste zaken zijn geleverd;
  – Of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met het op de begeleidende vrachtbrief vermelde aantal.
 2. Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient de consument die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan Giant te melden binnen maximaal 5 werkdagen na aflevering.
 3. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de consument direct na ontdekking telefonisch aan Giant te melden en aansluitend binnen zeven dagen daarop schriftelijk te bevestigen met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk drie maanden na aflevering aan de consument aan Giant dienen te worden gemeld.
 4. Na het constateren van enig gebrek is de consument verplicht om het gebruik van de desbetreffende product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 5. Giant is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de consument in gebreke blijft ter zake het in dit artikel onder leden 1 tot en met 4 bepaalde.

Artikel 11 Incassokosten

 1. Indien de consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen en na aanmaning niet binnen 14 dagen het verschuldigde heeft voldaan, dan komen alle redelijke, zulks conform het rapport Voorwerk II, kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In elk geval is de consument, met een minimum van € 40,–, over de eerste € 2.500,– 15% en over de volgende € 2.500,– 10% verschuldigd. Indien Giant aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Giant is immer beperkt tot vergoeding van schade van maximaal de factuurwaarde van het door Giant aan de consument geleverde waarvoor de aanspraak is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan hetgeen Giant ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Giant verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.
 2. Aansprakelijkheid van Giant voor directe schade is, behoudens opzet of grove schuld of anderszins voortvloeiend uit enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding, uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a) de schade aan zaken, waaronder verstaan wordt materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiële schade aan andere eigendommen van de consument en/of derden;
  b) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking respectievelijk herstel van directe schade;
  c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de veststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;
  d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 3. Behoudens voor zover dwingend recht een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Giant voor schade door dood of lichamelijk letsel, in afwijking op het in dit artikel bepaalde, maximaal hetgeen zij ter zake haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd, waarbij Giant verplicht is een redelijke verzekering in stand te houden.
 4. Aansprakelijkheid van Giant voor indirecte schade: daaronder begrepen alle andere schade dan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, milieuschade en/of immateriële schade is uitgesloten.
 5. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen twaalf maanden na ontdekking van de schade.

Artikel 13 E-mailberichten

 1. Een e-mailbericht kan in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met een schriftelijke verklaring.
 2. Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Giant dwingend bewijs opleveren.
 3. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 14 Telecommunicatiefaciliteiten

 1. De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient, is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien Giant zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal, indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, Giant voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn, onverlet de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, alleen indien en voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomprovider en behoudens enige wettelijke grondslag op grond waarvan Giant schadeplichtig kan worden geacht.

Artikel 15 Materialen en digitale informatie

 1. Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan de consument ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de consument aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de consument aan al zijn verplichtingen jegens Giant zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de consument. Hetzelfde geldt voor de consument ter zake van materialen en digitale informatie van Giant, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 16 Gegevens en bestanden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Giant geëxploiteerde websites en op alle diensten die via het internet door Giant worden aangeboden en geleverd.
 2. Giant behandelt de gegevens van de consument strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Giant daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Giant hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.
 3. Als de consument gegevens aan Giant verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via een Giant website, registreert Giant die bestellingen op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.
 4. Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van Giant aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
 5. Een aantal van de bestanden van Giant, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Giant Benelux B.V. te Lelystad.
 6. Giant wijst de consument erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee de consument de Giant websites bezoekt wel op naam kunnen registeren.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Als de consument Giant een bericht stuurt, bijvoorbeeld met als doel om dat bericht via een Giant website te publiceren, geeft de consument Giant daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de consument opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Giant websites waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Giant en/of bij diegene van wie Giant een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Giant op de Giant websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 18 Veiligheid

 1. Gegevens die de consument opgeeft bij Giant ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.
 2. Giant laat periodiek een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Giant. websites virusvrij zijn en blijven. Giant kan echter de virusvrijheid van de websites niet garanderen

Artikel 19 Informatie via de Giant websites

 1. Informatie die de consument op de Giant website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Giant kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De consument is als gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende acties, ook indien deze beslissingen op basis van de informatie als weergegeven op de website van Giant zijn genomen.
 2. Informatie op de Giant websites wordt periodiek aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de websites worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze op de site worden vermeld.
 3. Indien de consument fouten op de Giant websites aantreft, stelt Giant het zeer op prijs indien de consument dat aan Giant meldt.
 4. Indien de Giant site links bevat naar websites van derden is van belang dat Giant de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. Giant kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 20 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Giant en de consument is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing. Alle geschillen die in verband met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de gevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

 

Download de Algemene voorwaarden als PDF.